ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον ορισμό συνάντησης στον χώρο σας σε οποιαδήποτε μέρα και ώρα σας εξυπηρετεί.

Επιμέτρηση - Μελέτη

Αφού προηγηθεί αυτοψία από εξειδικευμένο τεχνικό, θα ακολουθήσει μελέτη των δεδομένων και πλήρης οικονομοτεχνική προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Παρουσίαση και επιλογές

Έμπειροι τεχνίτες θα αναλάβουν τις εργασίες ανακατασκευής του ανελκυστήρα βάση της μελέτης εφαρμογής και του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

Υλοποίηση

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ανεξάρτητος φορέας ελέγχου πιστοποιεί εγγράφως την καλή λειτουργία του ανελκυστήρα (όπου αυτό απαιτείται)